دسته‌ها
اخبار

6019

با سلام به همه دوستدارن طبیعت و جانوران و انسانها
سایت6019 یک سایت کاملا ایرانی است و فعالیت خود را در راستای حمایت از حیوانات و طبیعت سر سبز تمام دنیا آغاز نموده. شعار و حرف دل تمامی مردم کشور ایران فقط صلح و دوستی و حفاظت از منابع طبیعی و جانوران کلیه مردمان دنیاست و به پاس تشکر از تمامی دوستدارن صلح این نوشته را انتشار نموده تا جهانیان بدانند ایران کشوری صلح طلب با مردمانی خونگرم و مهمان نواز هستن . ما شمارا به ایران دعوت مینمایم تا خودتان به قضاوت بنشینید و از نزدیک با فرهنگ چند هزار ساله ما آشنا گردید . ایران مهد تمدن است ایران کشوری سبز با مکانهای دیدنی بسیار با آب و هوای جذاب است، ایران تنها کشور چهار فصل دنیاست که هر نقطه از آب و خاکش دارای تنوع و شرایط آب و هوایی دلنشین بسیاریست. شما در ایران خواهید دید که مردمان آن با روی خندان و شاد از مهمانها و مسافران خود استقبال میکند و برایشان فرق ندارد که مهمانشان اهل کدام کشور یا شهر است، مهمان برای ما عزیز است و پذیرایی از آن  جزئی از رسوم کهن ماست . ایران کشور پسته ، زعفران ، میوه های کاملا طبیعی است ، مناطق جالب دارد که در هیچ کجای دنیا قابل پافتن نیست. من از تو دوست عزیز که این را میخوانی دعوت مینمایم تا به کشورم بیایی  و از نزدیک کشورم را ببینی و خوش بگذرانی. برای ایرانیان همه انسانهای این کره خاکی عین خانواده او هستن و با مهربانی برخورد میکنند.خوشحال میشویم از اینکه درباره کشور ایران بدانید و درست در مورد آن قضاوت کنید. به امید صلح در تمام جهان ، به امید دنیایی سرسبز و به دور از هیچگونه فقر و گرسنگی ، به امید روزهای خوش برای شما ای دوست که در آن سوی دنیا قرار داری و چند خطی از مهربانی مردم ایران را خواندی. پیروز و موفق باشید، منتظر دیدن شما در ایران هستیم. بیاید با طبیعت دوست باشیم زیرا ما نیز جزئی از طبیعت و آفرینش خداوند بزرگ هستیم. پرنده صلح (کبوتر سپید صلح) اعتقاد ماست.
Greetings to all Dvstdarn nature and animals. Sites and activities in 6019 is a completely Iranian website to support green nature animals begun all over the world. Heartline Sharv Kshvrayran just peace for all people and all peoples of the world and to protect natural resources and wildlife pass thanks to all Dvstdarn has spread world peace by peaceful nation of Iran know the people are friendly and hospitable us takes you to Iran would like to invite you to sit in judgment of nearly a thousand years, we became acquainted with culture.Iran Iran’s civilization is a very scenic green spaces attractive Iran ‘s only four-season climate , water and soil diversity anywhere in the world and a lot of pleasant weather conditions . Iran Iran saffron pistachio fruits is quite natural areas is interesting that nowhere in the world is Paftn I would like to invite you to my dear friend who read it to come and spend and good to see the country . The Iranian of the all- people his family are the same planet and treat with kindness . would be happy about that country Bdanydv right to judge
The hope of peace in all the world in the hope a world green and far from any poverty and starvation in the hope days for you my friend in the Tudeh embraced him in the world good people of Iran did you study successful and good luck waiting to see you in of

 

  1. Hello to all Pier Rafran nature and animals. 6019 site a site completely Iranian and activity in support of green animals happy nature won him all over the world start.  شعارو spoken all the people Iran just peace and friendship and protection of natural resources and animal world and all of the people to pass thanks to the all the Pier Rafran peace written published to the world know Iran is a country for the peace and hospitable people who are invited to Iran we’ll take you to judge for yourselves and the culture of many thousand years we familiar.  Iran Iran is a country is cradle of civilization with green spaces with spectacular water and air Iran is attractive only four CHAPTER world that every point of a variety of land and water and air and water conditions pleasant بسیاریست.  You in Iran you will see that the people of that smile and happy visitors and travelers of the welcomed them and submission that does not differ from what country or city is our guest for the reception and that our جزئ ancient customs.  Iran is the country fruit pistachio saffron is completely natural areas is interesting in any where in the world is not a پافتن from you my dear friend that invited immediately to take to my country and brings you close to my country and see بگذرانی. For the Iranians all human beings at the Earth and his family are with kindness. We are happy to have that in the issue is the country Iran بدانیدو right in that the judge. The hope of peace in all the world in the hope a world green and far from any poverty and starvation in the hope days for you my friend in the world and a few manuscripts of kindness people of Iran responsible. Victorious and successful waiting for you to see you in Iran. We love to come with the nature because we also state the nature and Creation God we are great. We believe in peace bird is
  2. مرحبا إلى كلّ ركيزة رفرن طبيعة وحيوانات. 6019 ربحه موقعة موقعة تماما إيرانية ونشاط دعما حيوانات خضراء طبيعة سعيدة ألّ وفر ث وورلد بداية.   يعرف شعارو تكلّمت ألّ ث الناس إيران صحيحة سلام وصداقة وحماية ال نتثرل رسورس وحيوانيّة عالم و ألّ وف ث الناس أن يمرّ شكور إلى ال ألّ ث ركيزة رفرن سلام يكتب ينشر إلى العالم إيران بلد للسلام والناس مضيافة الذي يكون دعات إلى إيران نحن سنأخذ أنت إلى قاضية ل أنفسكم والثقافة من كثير ألف سنون نحن معتاد.   إيران إيران بلد مهد الحضارة مع فراغات خضراء مع ماء مثيرة وهواء إيران جذّابة فقط أربعة فصل عالم أنّ كلّ نقطة من تشكيل من أرض وماء وهواء وماء شروط بسیاریست ممتعة.   سيرى أنت في إيران أنت أنّ الالناس من أنّ ابتسام وسعيدة زائرات ومسافرات من ال يرحّب هم وخضوع أنّ لا يختلف من ما بلد أو مدينة يكون ضيفتنا لالاستقبال وأنّ نا جزئ عادات قديمة.   إيران البلد ثمرة فستق زعفران مناطق طبيعيّة تماما ممتعة في أيّ حيث في العالم ليس پافتن من أنت صديقتي عزيزة أنّ دعا فورا أن يأخذ إلى بلدي ويحضر أنت كلوس تو بلدي ويرى بگذرانی. ل إيرنين كلّ هومن بينغ في الأرض وأسرته مع لطف. نحن سعيدة أن يتلقّى أنّ في الإصدار البلد إيران بدانیدو حق داخل أنّ القاضية. الأمل السلام في ألّ ث عالم في الأمل عالم اللون الأخضر و فر فروم أيّ فقر وجوع في الأمل أيام ل أنت صديقتي في العالم و ا فو مخطوطات من لطف الناس إيران مسؤولة. منتصرة وناجحة ينتظر ل أنت أن يرى أنت في إيران. نحن نحبّ أن يأتي مع الطبيعة لأنّ نحن أيضا نفيد الطبيعة وخلق إلهة نحن نكون عظيمة. نحن نصدق في سلام عصفور
  3. Bonjour à tous les nature et animaux de Rafran de pilier. l’emplacement 6019 d’emplacement un Iranien complètement et une activité à l’appui de nature heureuse d’animaux verts l’a gagné partout dans le monde début.   le شعارو parlé toutes paix de l’Iran de personnes et amitié et protection justes des ressources naturelles et le monde animal et toutes les personnes pour passer grâce à la toute paix de Rafran de pilier écrite éditée au monde savent que l’Iran est un pays pour la paix et les personnes hospitalières qui sont invitées en Iran que nous vous porterons au juge pour vous-mêmes et la culture de plusieurs mille ans nous familier.   L’Iran Iran est un pays est berceau de civilisation avec les espaces verts avec de l’eau spectaculaire et l’air Iran est le monde attrayant de seulement quatre CHAPITRES qui chaque point d’une variété de بسیاریست plaisant d’états de terre et d’eau et d’air et d’eau.   Vous en Iran vous verrez que les personnes de ces sourire et visiteurs et voyageurs heureux de accueillis leur et la soumission qui ne diffère pas de quel pays ou ville est notre invité pour la réception et qui nos coutumes antiques de جزئ.   L’Iran en est le safran de pistache de fruit de pays est des secteurs complètement normaux est intéressant dans où dans le monde n’est pas un پافتن de toi mon cher ami qui a invité immédiatement à prendre à mon pays et vous apporte près de mon pays et voit le بگذرانی. Pour tous les Iraniens les êtres humains à la terre et à sa famille sont avec la bonté. Nous sommes heureux d’avoir cela dans la question a raison de بدانیدو de l’Iran de pays parce que le juge. L’espoir de la paix en tout monde dans l’espoir un vert du monde et loin de toutes pauvreté et famine en jours d’espoir pour toi mon ami en monde et quelques manuscrits du peuple de bonté de l’Iran responsable. Victorieux et réussi vous attendant pour vous voir en Iran. Nous aimons venir avec la nature parce que nous énonçons également la nature et le Dieu de création que nous sommes grands. Nous croyons en oiseau de paix est
  4. Hallo zu aller Pier Rafran Natur und Tieren. Aufstellungsort 6019 ein Aufstellungsort vollständig Iranier und eine Tätigkeit zur Unterstützung der glücklichen Natur der grünen Tiere gewann ihn auf der ganzen Erde Anfang.   das شعارو, das allem der Leute Iran gerechten Frieden und Freundschaft und Schutz der Naturresourcen und Tierder welt und aller Leute, zum von dank den allen geschriebenen Pier Rafran Frieden zu führen gesprochen wurde, veröffentlichte zur Welt wissen, daß der Iran ein Land für den Frieden und die gastfreundlichen Leute, die nach den Iran eingeladen werden, den, wir Sie dem Richter für nehmen und die Kultur von viel tausend Jahren wir Vertrautes ist.   Der Iran der Iran ist ein Land ist Aufnahmevorrichtung der Zivilisation mit grünen Räumen mit großartigem Wasser und Luft der Iran ist die attraktive Welt nur mit vier KAPITELN, die jeder Punkt einer Vielzahl Land- und Wasser- und Luft- und Wasserzustände des angenehmen بسیاریست.   Sie im Iran Sie sehen daß die Leute dieses Lächelns und glücklichen Besucher und Reisenden von begrüßt ihnen und Unterordnung, die sich nicht unterscheidet, von welchem Land oder von Stadt unser Gast für die Aufnahme ist und das unsere جزئ alten Gewohnheiten.   Der Iran ist der Landfrucht-Pistaziesafran ist vollständig natürliche Bereiche ist interessant in irgendwelchen wo in der Welt ist nicht ein پافتن von Ihnen mein lieber Freund, der sofort einlud, um zu meinem Land zu nehmen und Sie nah an meinem Land holt und بگذرانی sieht. Für die Iranier alle sind Menschen an der Masse und an seiner Familie mit Freundlichkeit. Wir sind glücklich, das in der Ausgabe zu haben sind das der Land Iran بدانیدو Recht dadurch daß der Richter. Die Hoffnung des Friedens in aller Welt in der Hoffnung ein Weltgrün und weit von irgendeine Armut und Verhungern an den Hoffnungtagen für Sie mein Freund in der Welt und in einigen Manuskripten der Freundlichkeitleute vom Iran verantwortlich. Siegreich und erfolgreich, wartend, daß Sie Sie im Iran sehen. Wir lieben, mit der Natur zu kommen, weil wir auch die Natur und den Kreation Gott angeben, die wir groß sind. Wir glauben an Friedensvogel sind
  5. Tüm iskele Rafran Merhaba doğayı ve hayvanları. Site de 6019 A sayılı bir site tamamen iranlı ve etkinliği destek yeşil hayvanları mutlu harcama kendisine tüm dünyaya yayılmış.  Sözlü شعارو tüm insanlar Iran yalnızca huzur ve dostluk ve koruma doğal kaynaklar ve hayvan dünya ve tüm halk sayesinde başarılı tüm iskele Rafran barış yazılı yayımlandığını biliyor dünya Iran için bir ülkenin barış ve nazik davet insanlar Iran biz sizi siz kendiniz karar verin ve kültür pek bin yıllarda tanıdık.  Iran Iran, bir ülke cradle of medeniyeti ile yeşil alanlarda olağanüstü hava ve su çekici Iran sadece dört BÖLÜM dünyaya her noktası çeşitli kara ve su ve hava ve su koşulları hoş بسیاریست.  Iran’da Sizin olduğunu görürsünüz, halkı smile ve mutlu ziyaretçiler ve yolcular, karşıladı ve gönderme farklı olmayan ülke veya şehir bizim konuk için alım ve bizim جزئ antik gümrük.  Iran ülke meyve fıstık safran tamamen doğal alanların ilginç dünyanın her yerde değildir sizden پافتن sevgili davet olduğunu hemen benim ülkem için, size, benim ülkem yakın بگذرانی bakın. Iranlılar için de tüm insanlar, şase ve ailesi, tatlılıkla. Biz sahip olmaktan memnun ki, konu ülke Iran بدانیدو sağ bu hâkim. Barış umuduyla tüm dünyadaki bir umut dünya yeşil ve her yoksulluk ve açlık umuduyla gün arkadaşım sizin için dünya ve birkaç el yazmaları onca iyilik kişi Iran’ın sorumlu. Galip gelen ve başarılı görmek için sizi bekleyen Iran’da sizin. Seviyoruz çünkü biz de doğa ile birlikte devlet harcama ve Oluşturma ki, harika. Inanıyoruz ki kuş, barış içinde
  6. 你好对所有码头Rafran自然和动物。 6019站点完全站点伊朗人和活动支持绿色动物愉快的自然赢取了他全世界开始。   讲话通过由于的自然资源的所有人伊朗正义和平和友谊和保护的شعارو和动物世界和所有人被写出版的所有码头Rafran和平给世界知道伊朗是一个国家为被邀请到伊朗我们把您带对法官为你们自己的和平和好客的人民和好几一千年文化我们知交。   伊朗伊朗是国家是文明摇篮与绿色空间用壮观的水,并且空气伊朗是每点各种各样土地和水和空气和水情况宜人的بسیاریست的有吸引力的仅四个章节世界。   您在伊朗您将看见那个微笑的人民被欢迎与的他们和提议的和愉快的访客和旅客什么国家或城市不不同是我们的客人为,并且我们的جزئ古老风俗的招待会。   伊朗是国家果子开心果番红花是完全地自然区域是有趣在其中任一不一پافتن从您立刻邀请采取对我的国家并且带来您紧挨我的国家并且看بگذرانی的我亲爱的朋友的地方。 为伊朗所有人在地球和他的家庭是以仁慈。 我们是愉快有那在问题是国家伊朗بدانیدو权利因为法官。 和平希望在所有世界在希望世界绿色和离任何贫穷和饥饿很远的地方在希望天为您我的朋友在世界和伊朗的仁慈人几个原稿负责任。 战胜和成功等待您看您在伊朗。 我们爱来与自然,因为我们也陈述我们是伟大的自然和创作上帝。 我们相信和平鸟是
  7. こんにちは桟橋のRafranすべての性質および動物に。 6019場所は緑動物の幸せな性質を助ける完全の場所のイラン人そして活動彼に世界中開始勝った。   渡す人々天然資源の人々のイランのall the公正な平和および友情および保護および動物の世界および全員話されているشعاروは書かれている世界に出版される桟橋のRafranの平和すべてへの感謝をイランが私達があなたたち自身のための裁判官に連れて行くおよび多くの千年の文化私達親友であることをイランに誘われるもてなしの手厚い人々および平和のための国知っている。   イランイランは国である豪華な水が付いている緑スペースとの文明の揺りかごであり、空気イランは色々な土地および水および空気および水状態の気持が良いبسیاریستのあらゆるポイント魅力的な4章ただ世界である。   イランのことをそれらにおよび受信のための私達のゲストはどんな国か都市であるおよび私達のجزئの古代習慣かと異ならない服従歓迎されたのその微笑の人々および幸せな訪問者および旅行者見る。   イランはあなたからのپافتنが私の国に取るためにすぐに誘い、私の国の近くの連れて来、そしてبگذرانیを見る私の親愛なる友人ないところに国のフルーツのピスタシオのサフランである完全に自然な区域で興味深いである。 イラン人のために地球および彼の家族のすべての人間は親切さとある。 私達は問題のそれを持って幸せである国のイランのبدانیدوの権利こと裁判官である。 希望の世界の緑そしてあなたのための希望日の窮乏そして飢餓にはほど遠いall the世界の平和の希望責任があるイランの親切さの人々の世界そして少数の原稿の私の友人。 勝利および成功したイランの会うために待っている。 私達は私達がまた私達によってが大きい作成の神および性質を示すので性質と来ることを愛する。 私達は平和鳥をある信じる
  8. Ciao a tutti i natura ed animali di Rafran del pilastro. il luogo 6019 del luogo un iraniano completamente e un’attività a sostegno della natura felice degli animali verdi lo ha vinto dappertutto inizio.   il شعارو parlato tutte le pace dell’Iran della gente ed amicizia e protezione giuste delle risorse naturali e mondo animale e tutta la gente per passare grazie alla tutta la pace di Rafran del pilastro scritta pubblicata al mondo sa che l’Iran è un paese per la pace e la gente ospitale che sono invitate nell’Iran li prenderemo al giudice per voi e la coltura di molto mille anni noi familiare.   L’Iran Iran è un paese è culla di civilizzazione con gli spazi verdi con acqua spettacolare e l’aria Iran è un mondo attraente di soltanto quattro CAPITOLI che ogni punto di una varietà di بسیاریست piacevole di stati della terra e dell’acqua e dell’aria e dell’acqua.   Nell’Iran voi vedrete che la gente di quei sorriso ed ospiti e viaggiatori felici del accolti favorevolmente loro e presentazione che non differisce da da che paese o città è il nostro ospite per la ricezione e che le nostre abitudini antiche del جزئ.   L’Iran è lo zafferano del pistacchio della frutta del paese è zone completamente naturali è interessante in c’è ne dove nel mondo non è un پافتن da voi il mio caro amico che ha invitato immediatamente per prendere al mio paese e li porta vicino al mio paese e vede il بگذرانی. Per gli Iraniani tutti gli esseri umani alla terra ed alla sua famiglia sono con bontà. Siamo felici di avere quello nell’edizione siamo la destra del بدانیدو dell’Iran del paese in quanto il giudice. La speranza di pace in tutto il mondo nella speranza un verde del mondo e lontano da qualsiasi povertà ed inedia nei giorni di speranza per voi il mio amico in mondo ed alcuni manoscritti della gente di bontà dell’Iran responsabile. Victorious e riuscito aspettandoli per vederli nell’Iran. Amiamo venire con la natura perché inoltre dichiariamo la natura ed il dio che della creazione siamo grandi. Crediamo nell’uccello di pace siamo