حفاظت شده: پرورش بوقلمون,Turkey bird

پرورش بوقلمون یادر اصطلاح زبان بین الملیTurkey birdنیازمنددانش مطالعه ایی ,مشاوره ایی , سرمایه مکفی و تجربه حداقلی نگهداری دیگر طیور را دارد.پرورش بوقلمون درحیط...

ادامه مطلب