پرورش بوقلمون Turkey bird

پرورش بوقلمون یادر اصطلاح زبان بین الملیTurkey birdنیازبه دانش مطالعه ایی ,مشاوره ایی و تجربه حداقلی نگهداری دیگر طیور را دارد.پرورش بوقلمون درحیطه تغذیه محیط نگهداری کنترل دما و رطوبت و نور همانند دیگر طیور و ...

ادامه مطلب