گربه

داروهای ممنوعه برای گربه

با سلام :
قسمت دوم مطلب ارسالی داروهای ممنوعه درباره بچه گربه و گربه های بالغ از سوی آقا یا خانم مرزبان که بدون هیچ تغییر در مطلب قرار داده شده است .
تیم تحقیقاتی 6019 از خانواده مرزبان به دلیل توجه بسیار مسئولانه و اجتماعی به حیوانات و اعتمادشان به تیم تحقیقاتی و سایت 6019 جهت ارسال این مطالب کمال تشکر و قدردانی را دارد . ما منتظر مطالب بیشتر از سوی ایشان و سایر هموطنان گرامی هستیم .

داروهای ممنوعه برای گربه

داروهای دامی:
مصرف با احتیاط:

استارسول–آرکولین(نمرال):منع مصرف در گربه های کمتر از یک سال
پراکسید بنزوئیل(اکسی دکس،پیوبن،الردم): مخصوصا ژل
ساب سالسیلات بیسموت(پپتو بیسمول)
کاربامات:منع مصرف در سن زیر 4 ماه
هیدرو کلرید دوکسو روبیسین(آدریا مایسین)
پرازی کوانتل(درونسیت):منع مصرف درسن زیر 6 هفتهاین داروها در گربه منع مصرف دارد:

استامنوفن
آلو پورینول (زایلوپریم)
آمینو پنتامید سولفات (سنترین)
آمینو سالسیلیک اسید(آساکول)
آمیتراز(میتابان)
بوتامیزول هیدروکلراید(استیکوئین)
بوتیل کلراید(نمانتیک،بوکلرین)
هیدرو کربن های کلرینه(کلردان،لیندین،توکسفان)
سیس پلاتین(پلاتینول)
کول تار(قطران ذغال سنگ)
کلشی سین
دیازوکسید(پروگلیسیم)
دیژیتوکسین(فلوکسالین)
دی متیل سولفوکسید(دوموزو)
دیزوفنیل
دیزوپیرامید فسفات(نورپیس)
فنتیون(پرو-اسپات،اسپات –آن)
فلونیکسیین مگلوماین(بنامین)
فلورواوراسیل(آدروسل)
جمفیبزوزیل(لوپید)
گلیکو بیارسول(میلیبس V)
هورمون رشد
گایفنزین
ایبوپروفن(آدویل،موترین،روفن)
ایمی پرامین هیدروکلراید(توفرانیل)
ایندومتاسین(ایندوسین)
اینووار
ایوداید ایزو پروپامید(داربید)
ایتراکونازول
لوپرامید(ایمودیوم)
مبندازول(تلمینتیک)
مرکاپتوپورین(پروپین تول)
متادون هیدروکلراید(دولوفین هیدروکلرید)
ماندلات متنامین(ماندلامین)
مت اسکوپولامین برومید(پامین)
متبلن بلو
متیل فنیدات هیدروکلراید(ریتالین هیدروکلراید)
میتوتان(لیزودرن)
نالورفین(نالین)
نیفدیپین(پرو کاردیا،آدالات)
نوسکاپین(وتینول،کوسکوپین)
اورگوتین(پالوسئین)
پارگوریک
پنی سیلامین(کوپریمین)
فنیل بوتازون(بوتازولیدون)
فنی توئین(دیلانتین)
شیاف فسفات
فتالوفین(ویپیساید)
پیروکسیکام(فلدن)
پرازوسین هیدروکراید


تاثیر این داروها در گربه نامعلوم است:

استیل کولین کلراید(میوکول)
آلبو ترول(ونتولین،سالبوتامول)
اورانوفین(کپسول رایدورا)
کلیتونین-سالمون(کالسی مار)
کاربامازپین(تگروتول)
کلر پروپامید(دیامینز)
رزین کولستی رامین(کلستران)
کلونازپام(کلونوپین)
کلرازپات دی پتاسیم(توانکسین)
سیکلوسپورین(ساندیمون)
دانازول(دانوکرین)
درم کاپس
دی هیدروکسی ویتامین D3(روکالترول)
دی فن هیدرامین(بنادریل)
ایکونازول(اسپکترازول)
اتاکرینیک اسید(ادکرین)
اتید رونات دی سدیم(دی درونل)
فاموتیدین(پپسید)
فلیکائینید استات(تامبوکور)
دی نیترات ایزوسوربید(ایزوردیل)
لیتیوم کربنات(لیتان،لیتوتابد)
مکلو فنامات سدیم(آروئل،ملکومن)
مرکاپتوپروپیونیل(تیولا،تیوپرونین)
مگزیلیتن
میزوپروستول(سایتوتک)
نیزاتیدین(آگزید)
نور فلوکساسین(نوروکسین)
اومپرازول(لوزک)
پتاسیم برومید
پتاسیم سیترات(اروکیت-کا)
پروتامین سولفات
پریدوستگمین برومید(مستینون)


داروهای انسانی ممنوع:

استامنوفن
ضد التهاب های غیر استدئیدی(NSAIDs)مثل ایببوفن،بروفن،ناپروکسن و…
ضد افسردگی ها
سودوافدرین
داروهای ضد دیابت
مشتقات ویتامینD
ویتامین ها و مولتی ویتامین های انسانی
باکلوفن