قناری

داروی تی ان تی برای درمان بیماریهای گوارشی قناریT.N.T

موارد مصرف تی ان تی :
تی ان تی دربیماریهای گوارشی,وبه همراه داروی بی.او.اچ برای بیماریهای تنفسی ,آسم وسرماخوردگی های مزمن تجویزو موردمصرف قرارمیگیرد.داروی تی.ان.تی یکی از بهترین وقدیمیترین وپرفروشترین داروهای است که توسط المانی ها ساخته شده و بیش از 20 سال سابقه مصرف در سراسر دنیارا دارد-این دارو برای درمان بیماریهای خاص گوارشی قناری تولید شده است. از دیگرموارد مصرف تی.ان.تی برای درمان گاستریت ( ورم معده و سنگدان ) آنتریت ( تورم و ورم روده ) انگل روده تک یاخته های موجود در چینه دان ( کوکسیدین و کاندیدیازیس ) بیماریهای مجاری تنفسی آسم و ضایعات برونشیتی سرفه, لرزش در بالها ,خوردن آب زیاد , رفع کسالت,بیحالی,کم اشتهایی,ودربیماری خواب عمیق قناریها,گرمازدگی,.تورم روده,عفونت روده و80 درصد بیماریهای عام قناری مورد استفاده قرارمیگیرد

نحوه و طریقه صحیح مصرف تی ان تی:

مقداروطریقه مصرف :یک پیمانه ازپودر تی .ان .تی را در200سی سی آب حل نموده و بمدت 15روز که در هر 5روز مصرف از دارو باید یک روز به قناری استراحت دارویی داد و جای ان اب تازه در اختیار قناری قرارگیرد. دوره ی درمانی اموزش داده شده باید سه مرتبه تکرار شود.

در گرما زدگی یک پیمانه در 250سی سی آب بمدت 3روز متوالی مصرف گردد.

در بیماریهای مزمن گوارشی سه الی چهار دوره ی پنج روزه وبایدبا مشورت وتجویز متخصص و دامپزشک صورت گیرد.

درعفونت هاد تورم روده حاد : یک پیمانه از پودر تی.ان.تی را در 220سی سی آب بمدت سه دوره سه روزه.یعنی سه روز مصرف ویکروز قطع که جای ان یک روز اب تازه به پرنده داده شودو دباره مصرف باز تکرارگردد.

در کسالت های جزئی یک دوره سه روزه مصرف گردد.

برای پیشگیری : درقناریهای تازه خریداری شده که در قرنتینه بسر میبرند یک دوره 4چهار روزه مصرف شود.

بطور کل در هریک یا دو ماه دادن داروی تی ان تی در یک دوره سه الی پنج روزه بمنظور پروفلاکسی و ایمن سازی سلامت قناری ها در جلوگیری از بیماری های گفته شده می تواند کمک شایانی به شما نگهدارنده قناری کند